SEHED Byggmästargruppen AB

Ekonomi

Koncernen

Flerårsöversikt (tkr) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning
1 998 162
1 926 722
1 659 110
1 857 096
2 027 931
1 733 102
1 117 164
Rörelseresultat innan avskrivningar (EBITDA)
88 478
87 033
16 755
105 750
117 815
91 376
62 156
EBITDA i %
4,4%
4,5%
1,0%
5,7%
5,8%
5,3%
5,6%
Rörelseresultat
66 006
64 517
3 251
91 811
103 876
79 122
58 473
Rörelsemarginal %
3,3%
3,3%
0,2%
4,9%
5,1%
4,6%
5,2%
Resultat efter finansiella poster
66 809
60 896
-3 744
89 306
101 754
80 879
56 600
Marginal %
3,3%
3,2%
-0,2%
4,8%
5,0%
4,7%
5,1%
Eget Kapital
303 559
300 996
286 728
315 669
252 086
203 046
145 528
Balansomslutning
833 152
752 983
676 625
712 330
707 142
624 048
392 591
Soliditet %
36,4%
40,0%
42,4%
44,3%
35,6%
32,5%
37,1%
Medeltal anställda
381
391
423
392
381
370
284

Moderbolaget

Flerårsöversikt (tkr) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning
5 500
5 618
10 000
72 742
38 663
16 909
4 704
Övriga rörelseintäkt
3 374
36
7012
8505
3504
Resultat efter finansiella poster
15 765
12 983
23 715
13 248
62 450
100 347
28 112
Resultat efter skatt
20 765
21 028
25 622
10 590
60 864
99 678
27 269
Justerat eget kapital
227 535
234 210
241 163
215 022
204 432
182 568
94 558
Balansomslutning
439 373
403 625
357 414
300 324
338 275
351 053
202 183
Soliditet %
51,8%
58,0%
67,5%
71,6%
60,4%
52,1%
46,8%
Medeltal anställda
2
2
2
1

Ägarförhållanden

SEHED Byggmästargruppen AB ägs av familjerna Wingren och Isaksson genom SEHED Invest AB som är moderbolag i koncernen och som upprättar övergripande koncernredovisning. Moderbolag till SEHED Byggmästargruppen AB är SEHED Byggmästargruppen Invest AB. I de större dotterbolagen finns minoritetsägande från dotterbolagens företagsledningar.