SEHED Byggmästargruppen AB

Brf Lofoten får nya badrum med modern teknik

Brf Lofoten i Husby är med sina 402 badrum ett stort flerårigt stambytesprojekt vilket ställer extra krav på genomförandet. ”Tiden i varje lägenhet är en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, säger Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning som valde Byggmästargruppen att utföra arbetet.

Brf Lofoten är en stor HSB-förening belägen i Husby norr om Stockholm. Sammanlagt omfattar föreningen 353 lägenheter fördelade på åtta huskroppar, men vissa av bostäderna har även uthyrningsdelar vilket gör att antalet badrum blir hela 402 stycken.

Bostadskvarteren är en produkt av 1960- och 1970-talens byggboom och även om vissa uppdateringar gjorts tidigare stod det under förrförra året klart att en mer genomgripande renovering av byggnadernas stammar behövdes. Med anledning av det vände sig föreningen till HSB Strategisk Förvaltning för att få goda råd.

”Vi fick samtal från styrelsen och startade tillsammans en utredning av behoven. Efter det tog vi fram ett par olika alternativ till lösningar”, berättar Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning och fortsätter: ”I princip stod det mellan att riva och bygga upp badrummen traditionellt eller att välja en rum-i-rum-lösning, en luftad konstruktion.”

Tiden fick bestämma metoden

Ett stambyte medför alltid stora störningar och ett orosmoment var därför hur lång tid projektet skulle ta och hur mycket det skulle påverka de boende. Det är känt att luftade konstruktioner ger betydande tidsvinster och det framstod därför snart som det bästa alternativet.

”I ett så omfattande projekt är tiden i varje lägenhet en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, fortsätter Pär Jangholt.

Efter upphandling föll valet på Byggmästargruppen i Stockholm som har lång erfarenhet av luftade konstruktioner. Genom en noggrann förstudie och planering i nära samarbete med underleverantörerna kunde omloppstiden för varje badrum i Brf Lofoten fastställas till tre veckor.

”Rivning och håltagning vecka 1, väggar och installationer vecka 2, golv och vitvaror vecka 3. Ungefär så. Det är mindre än halva tiden för ett badrum jämfört med traditionell rivning och återuppbyggnad”, säger Kevin Kohr som är Byggmästargruppens ansvarige på plats. ”Såklart är det tufft och teamen arbetar i stort sett rygg mot rygg varje dag, men allt går om man pratar ihop sig. Hittills har vi inte haft en enda avvikelse från tidsplanen.”

Parallellt får lägenheternas kök en översyn. Även här gäller det stammarna men metoden är en helt annan.

”I och med att stammarna till köken var svåråtkomliga och skulle kräva omfattande rivning så valde vi istället ’relining’, alltså att de gamla avloppsrören förses med foder som gör dem lika starka som nya rör i PVC. Det var den enklaste och mest smärtfria metoden och köken kunde hållas helt intakta. Tappvattnet togs från de nya stammarna i badrummen”, fortsätter Kevin Kohr.

Färre rivningsmoment

Det som framförallt skiljer en luftad konstruktion från en traditionell lösning är att man istället för att helt riva det gamla badrummet och återuppbygga allt från grunden fäster ett ramverk där nya utanpåliggande väggmoduler monteras. Modulerna kommer färdiga med kakel och förborrade hål för rördragning och installationer. Ingen rivning eller uttorkning av de tidigare väggmaterialen behövs. Att även de gamla rörstammarna lämnas kvar blir ännu en tidsvinst.

”Förutsättningen är att det finns ett frånluftsystem, att badrummen har tillräcklig storlek och att inget av badrumsfönstren går hela vägen ut till ett hörn. Här stämde allt perfekt.”, säger Pär Jangholt. ”En annan faktor var att de gamla stamrören genomgående var inneslutna mellan två betongväggar vilket hade medfört rivningsarbeten som nu kunde undvikas.”

När detta skrivs har ungefär hälften av föreningens badrum och kök färdigställts och slutbesiktats. Resterande delar beräknas vara redo för överlämning i maj 2023.

”Både metod- och entreprenörsvalen har varit lyckade. Större renoveringar är alltid värst för de kvarboende så det är viktigt att tidsplanen följs till punkt och pricka och att det inte inträffar några oförutsedda händelser. Det har vi undvikit här”, avslutar Pär Jangholt.

Efterfrågan ökar

På Byggmästargruppen ser man ljust på framtiden för luftade konstruktioner. Bostadsområden med stambytesbehov finns det många av och metoden blir alltmer etablerad bland fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

”Vi börjar se tekniken med luftade konstruktioner som en kärnkompetens hos oss”, tillägger Peter Neuberg, VD hos Byggmästargruppen. ”Av de mer än 6 000 lägenheter vi stambytt den senaste femårsperioden har åtminstone en fjärdedel utförts med metoden. Vi förväntar oss att efterfrågan kommer att öka framöver”.